Personuppgiftspolicy

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Cirkör AB, organisationsnummer 556557-4349 och Cirkus Cirkör Ideell förening, organisationsnummer 802401-3248, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg, 08- 531 998 30,
E-post: cirkus@cirkor.se.
Dataskyddsombud: Ernesto León Mondragón.

Personuppgifter

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande person. Exempel på personuppgifter är fotografier, namn, personnummer, postadress och e-postadress.

Vilka personuppgifter behandlar Cirkus Cirkör?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation ni har med oss. Nedan beskriver vi de vanligaste kategorierna av personuppgifter som vi behandlar.

Anställda/uppdragstagare firma
För- och efternamn, personnummer, postadress, tel, e-post, bankinformation, CV, körkortsinnehav

Uppdragstagare AB
Kontaktperson, tel, e-post

Kursdeltagare och dropin deltagare
För- och efternamn, personnummer, postadress, tel, e-post, kost/allergier, vilka kurser deltagaren gått.

Nyhetsbrevprenumeranter
För- och efternamn, e-post

Arrangörer/kunder
Kontaktperson, befattning, tel, e-post

Samarbetspartner
Kontaktperson, befattningar, tel, e-post

Leverantörer
Kontaktperson, befattning, tel, e-post

Bidragsgivare
Kontaktperson, befattning, tel, e-post

Journalister/bloggare/influencers/mediarepresentanter
Kontaktperson, befattning, tel, e-post

Fotograferade personer
Särskilt skriftligt samtycke (fototillstånd)

Rättslig grund och ändamål för behandling

Cirkus Cirkör behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

Hantera kursbokningar, kommunikation med kursdeltagare, arrangörer och kunder

Planera, sälja och genomföra föreställningar, workshops, event och andra evenemang

Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet

Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner och samhällsaktör

Varje behandling av personuppgifter som Cirkus Cirkör gör kan motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av rättslig förpliktelse
Exempel: För anställda och uppdragstagare måste vi behandla vissa personuppgifter för att uppfylla kraven från skattelagstiftningen och bokföringslagen.

Fullgörande av avtal
Exempel: För arrangörer och kunder måste vi hantera personuppgifter för att kunna kommunicera, leverera och fakturera det som beställts. För kursdeltagare måste vi hantera personuppgifter för att ge information, ta närvaro, föra statistik och teckna försäkringar.

Berättigat intresse / enskild intresse, intresseavvägning/akademisk intresse
Exempel: Vi analyserar träningsstatistik för att förvalta, planera och utveckla vår kursverksamhet. För forskningsändamål om Cirkus Cirkörs utveckling så behandlar vi vissa personuppgifter. Vi skickar ut medlemserbjudanden eftersom vi bedömer vårt intresse av att informera och marknadsföra vår verksamhet väger tyngre än medlemmens intresse av att inte bli föremål för marknadsföring.

Samtycke
Exempel: När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev så samtycker du till att vi därmed behandlar dina personuppgifter. Vid fotografering i syfte att marknadsföra eller dokumentera Cirkörs aktiviteter ber vi om ett skriftligt samtycke. Detta sker i samband med fotograferingen. För barn under 16 år ska målsman skriva på samtycket.

Lagringstider

För att skydda dina personuppgifter så arbetar Cirkus Cirkör ständigt med att upprätthålla och förbättra en rad olika säkerhetsåtgärder. Det gäller skydd av dokument och handlingar (i papper) som innehåller personuppgifter, informationssäkerhetsskydd mot intrång i IT –system och organisatoriskt skydd (t.ex att endast de personer som behöver det i sitt arbete har tillgång till personuppgifterna). Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan.

Nyhetsbrevsprenumeranter
Får ett mejl vart tredje år med information om hur man avregistrerar sig, begär registerutdrag, ändrar sin information och raderar informationen. Detta kan naturligtvis göras när som helst.

Medlemmar-kursdeltagare
Personuppgifterna sparas i 18 månader efter avslutat kurs. Det går också bra att höra av sig tidigare och ta bort sitt barns/sina personuppgifter ur bokningssystemet om deltagaren har slutat kursen.

De som anmält sitt intresse för att arbeta på Cirkus Cirkör
Får ett mejl vart tredje år med en fråga om de fortfarande är intresserade av att vara med i Cirkus Cirkörs personuppgiftsregister. I mejlet finns information om hur man avregistrerar sig, begär registerutdrag, ändrar sin information och raderar informationen. Detta kan naturligtvis göras när som helst.

Anställda, uppdragstagare
För de som har varit eller är anställda så sparas personuppgifterna så länge det finns en rättslig förpliktelse.

Webbplatsbesökare
Vid godkännande av cookies installeras spårnings- och sessionscookies på din dator. Läs mer här: cookieinformation.

Överföring av personuppgifter till andra

Cirkus Cirkör säljer aldrig personuppgifter till tredje part. Cirkus Cirkör kan däremot komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Myndigheter
Cirkus Cirkör lämnar nödvändiga personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

Kollektivt avtalade organisationer
Cirkus Cirkör är en kollektivansluten arbetsplats och lämnar personuppgifter till de försäkringsbolag som administrerar avtalade arbetsmarknads- och pensionsförsäkringar.

Löneadministratör
Cirkus Cirkör har en extern systemleverantör av lönebehandlingsprogrammet, ett  personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats mellan systemleverantören och Cirkus Cirkör.

Medlems- och kursbokningssystem
Cirkus Cirkör har en extern systemleverantör av medlems- och kursbokningssystem, ett personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats mellan systemleverantören och Cirkus Cirkör.

Försäkringsbolag för träningsförsäkring
Cirkus Cirkör tecknar individuella träningsförsäkringar för vissa av kurserna, för närvarande Parkour-, Akrobatik- och Cirkörkursen. För de som deltar i dessa kurser lämnas personuppgifter till försäkringsbolaget Pensum.

Uppdragsgivare/samarbetspartner/media
Efter  samtycke från artister/pedagoger kan Cirkus Cirkör lämna deras namn och tel nr till uppdragsgivare/samarbetspartner/media för information, marknadsföring och mediakontakter.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot Cirkus Cirkör.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få en bekräftelse på om Cirkus Cirkör behandlar dina personuppgifter, och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller.

Rätt till rättelse
Cirkus Cirkör strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen.

Rätt till dataportabilitet
Om du vill få ut dina personuppgifter från Cirkus Cirkör för att kunna använda dem på annat håll så har du rätt att få ut dem i ett strukturerat , allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske med rimlig ansträngning för Cirkus Cirkör. Det kommer i nästan alla fall att vara enklare för dig att själv förse den andra parten med dina personuppgifter. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som behandlas med ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig och gäller bara sådana personuppgifter du lämnat själv.

Rätt till begränsning av behandling
Om du vill att Cirkus Cirkör ska behandla dina personuppgifter endast för avgränsande syften så kan du begära en begränsning av behandlingen. Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

Rätt till radering
Om du vill att vi ska upphöra helt med behandlingen av dina personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via mejl och därefter raderar vi också det skickade mejlet.

Om du tycker att vi har gjort fel

Om du anser att Cirkus Cirkör behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du ville utöva dina rättigheter enligt ovan, så kan du anmäla detta till Datainspektionen.