Personuppgiftspolicy

 • Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

  Vad är en personuppgift

  Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande person. Exempel på personuppgifter är fotografier, namn, personnummer, postadress och e-postadress.

  Vilka personuppgifter behandlar Cirkus Cirkör?

  Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation ni har med oss. Nedan beskriver vi de vanligaste kategorierna av personuppgifter som vi behandlar.

  • Anställda/uppdragstagare firma: För- och efternamn, personnummer, postadress, tel, e-post, bankinformation, CV, körkortsinnehav
  • Uppdragstagare AB: kontaktperson, tel, e-post
  • Kursdeltagare och dropin deltagare: För- och efternamn, personnummer, postadress, tel, e-post, kost/allergier, vilka kurser deltagaren gått
  • Nyhetsbrevprenumeranter: För- och efternamn, e-post
  • Arrangörer/kunder: kontaktperson, befattning, tel, e-post
  • Samarbetspartner: kontaktperson, befattningar, tel, e-post
  • Leverantörer: kontaktperson, befattning, tel, e-post
  • Bidragsgivare: kontaktperson, befattning, tel, e-post
  • Journalister/bloggare/influencers/mediarepresentanter: kontaktperson, befattning, tel, e-post
  • Fotografier, film, ljudupptagning, för- och efternamn, e-post skriftligt samtycke

  Rättslig grund och ändamål för behandling

  Cirkus Cirkör behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

  • Hantera kursbokningar, kommunikation med kursdeltagare, arrangörer och kunder
  • Planera, sälja och genomföra föreställningar, workshops, event och andra evenemang
  • Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet
  • Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner och samhällsaktör

  Varje behandling av personuppgifter som Cirkus Cirkör gör kan motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:

  Fullgörande av rättslig förpliktelse

  Exempel: För anställda och uppdragstagare måste vi behandla vissa personuppgifter för att uppfylla kraven från skattelagstiftningen och bokföringslagen.

  Fullgörande av avtal

  Exempel: För arrangörer och kunder måste vi hantera personuppgifter för att kunna kommunicera, leverera och fakturera det som beställts. För kursdeltagare måste vi hantera personuppgifter för att ge information, ta närvaro, föra statistik och teckna försäkringar.

  Berättigat intresse / enskild intresse, intresseavvägning/akademisk intresse

  Exempel: Vi analyserar träningsstatistik för att förvalta, planera och utveckla vår kursverksamhet. För forskningsändamål om Cirkus Cirkörs utveckling så behandlar vi vissa personuppgifter. Vi skickar ut medlemserbjudanden eftersom vi bedömer vårt intresse av att informera och marknadsföra vår verksamhet väger tyngre än medlemmens intresse av att inte bli föremål för marknadsföring.

  Samtycke

  Exempel: När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev så samtycker du till att vi därmed behandlar dina personuppgifter. Vid fotografering i syfte att marknadsföra eller dokumentera Cirkörs aktiviteter ber vi om ett skriftligt samtycke. Detta sker i samband med fotograferingen. För barn under 16 år ska målsman skriva på samtycket.

  Lagringstider

  För att skydda dina personuppgifter så arbetar Cirkus Cirkör ständigt med att upprätthålla och förbättra en rad olika säkerhetsåtgärder. Det gäller skydd av dokument och handlingar (i papper) som innehåller personuppgifter, informationssäkerhetsskydd mot intrång i IT –system och organisatoriskt skydd (t.ex att endast de personer som behöver det i sitt arbete har tillgång till personuppgifterna).

  Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan.

  Medlemmar-kursdeltagare

  Personuppgifterna sparas i 12 månader efter avslutat kurs. Det går också bra att höra av sig tidigare och ta bort sitt barns/sina personuppgifter ur bokningssystemet om deltagaren har slutat kursen.

  Anställda, uppdragstagare

  För de som har varit eller är anställda så sparas personuppgifterna så länge det finns en rättslig förpliktelse.

 • Cirkus Cirkör säljer aldrig personuppgifter till tredje part

  Cirkus Cirkör kan däremot komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

  Myndigheter

  Cirkus Cirkör lämnar nödvändiga personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

  Kollektivt avtalade organisationer

  Cirkus Cirkör är en kollektivansluten arbetsplats och lämnar personuppgifter till de försäkringsbolag som administrerar avtalade arbetsmarknads- och pensionsförsäkringar.

  Löneadministratör

  Cirkus Cirkör har en extern systemleverantör av lönebehandlingsprogrammet, ett personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats mellan systemleverantören och Cirkus Cirkör.

  Medlems- och kursbokningssystem

  Cirkus Cirkör har en extern systemleverantör av medlems- och kursbokningssystem, ett personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats mellan systemleverantören och Cirkus Cirkör.

  Försäkringsbolag för träningsförsäkring

  Cirkus Cirkör tecknar individuella träningsförsäkringar för vissa av kurserna, för närvarande Parkour-, Akrobatik- och Cirkörkursen. För de som deltar i dessa kurser lämnas personuppgifter till försäkringsbolaget Pensum.

  Uppdragsgivare/samarbetspartner/media

  Efter samtycke från artister/pedagoger kan Cirkus Cirkör lämna deras namn och tel nr till uppdragsgivare/samarbetspartner/media för information, marknadsföring och mediakontakter.

  Dina rättigheter

  Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot Cirkus Cirkör.

  Rätt till tillgång till dina personuppgifter

  Du har rätt att få en bekräftelse på om Cirkus Cirkör behandlar dina personuppgifter, och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller.

  Rätt till rättelse

  Cirkus Cirkör strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen.

  Rätt till dataportabilitet

  Om du vill få ut dina personuppgifter från Cirkus Cirkör för att kunna använda dem på annat håll så har du rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske med rimlig ansträngning för Cirkus Cirkör. Det kommer i nästan alla fall att vara enklare för dig att själv förse den andra parten med dina personuppgifter. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som behandlas med ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig och gäller bara sådana personuppgifter du lämnat själv.

  Rätt till begränsning av behandling

  Om du vill att Cirkus Cirkör ska behandla dina personuppgifter endast för avgränsande syften så kan du begära en begränsning av behandlingen. Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

  Rätt till radering

  Om du vill att vi ska upphöra helt med behandlingen av dina personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via mejl och därefter raderar vi också det skickade mejlet.

  Om du tycker att vi har gjort fel

  Om du anser att Cirkus Cirkör behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du ville utöva dina rättigheter enligt ovan, så kan du anmäla detta till Datainspektionen.

  Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

  Cirkör AB, organisationsnummer 556557-4349 och
  Cirkus Cirkör Ideell förening, organisationsnummer 802401-3248
  Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg
  cirkus@cirkor.se, www.cirkor.se

  Dataskyddsombud: Ernesto León Mondragón